08047180470
സ്കീമുകള്‍
വനിതാ സംരംഭകര്‍ക്കായുളള സോഫ്റ്റ് ലോണ്‍ പദ്ധതി
വിമണ്‍
ഫണ്ടിംഗ്  സ്കീം
ഇന്നവേഷന്‍ ആന്‍റ്  എന്‍റെര്‍പ്രണര്‍ഷിപ്പ്  ഡവലപ്മെന്റ് സെന്ററുകള്‍
വിദ്യര്‍ത്ഥികള്‍
ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാം
മറ്റുള്ളവ
മാര്‍ക്കറ്റിഗ് സപ്പോര്‍ട്ട്
മറ്റുള്ളവ
ഫണ്ട്‌ ഓഫ് ഫണ്ട്‌
ഫണ്ടിംഗ്  സ്കീം
ഇന്നവേഷന്‍ ഗ്രാന്‍റ്
ഫണ്ടിംഗ്  സ്കീം
റെന്റ് സബ്സിഡി
മറ്റുള്ളവ
വനിതക്കുള്ള സീഡ് ഫണ്ട്‌ 
വിമണ്‍
ഫണ്ടിംഗ്  സ്കീം
സീഡ് ഫണ്ട്‌
ഫണ്ടിംഗ്  സ്കീം
സോഫ്റ്റ്‌ ലോണ്‍ ഫോര്‍ വിമണ്‍
വിമണ്‍
ഫണ്ടിംഗ്  സ്കീം
സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് സാമൂഹ്യ വികസനവും പങ്കാളിത്ത പരിപാടികളും  പദ്ധതിയും
മറ്റുള്ളവ
ആര്‍ & ഡി ഗ്രാന്‍റ്
ഫണ്ടിംഗ്  സ്കീം
ടെക്നോളജി കോമേര്‍ഷ്യലൈസെഷന്‍ ഫോര്‍ വിമണ്‍
വിമണ്‍
പേറ്റന്റ്‌ സഹായം
ഫണ്ടിംഗ്  സ്കീം
വിപണിയായി സര്‍ക്കാര്‍
പബ്ലിക്‌ പ്രൊക്യുര്‍മെന്‍റ്
സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കായി വിവിധ വകുപ്പുകൾ നൽക്കുന്ന സഹായം
കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ കൂടാതെ കേരളത്തിലെ വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകൽ വിവിധ പദ്ദതികൾ നടപ്പകിയിട്ടുണ്ട്.
സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് സഹായം നൽകുന്ന വകുപ്പുകൾ
   1. Department of Higher Education
   2. Kerala Police Department
   3. Department of Planning & Economic Affairs
   4. Department of Agriculture
   5. Department of Tourism
   6. Department of Finance
   7. Department of Industries
   8. Department of Electronics & IT
   9. Directorate of Sports & Youth Affairs
   10. Energy Management Center
2021 സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്കീമുകളുടെ ഹാൻ്റ്ബുക്ക്
The Schemes compiled in this handbook is meant for the use of Startup, SMEs, MSMEs, Research Institutions and Incubators. These schemes for entrepreneurs have been introduced over a period of time by various Ministries and agencies of Government of India. But most of the entrepreneurs are either not aware of these different schemes or lack clarity about the application process.
ഡൗൺലോട്